Contacteer ons

Heeft u vragen over onze website, onze producten of onze diensten?

Wakkensteenweg 2
8710 St-Baafs-Vijve - België
T: +32 (0)56 62 22 11
F: +32 (0)56 62 22 46
info@baltagroup.com

Neem contact op

Juridisch

Dit is de website van Balta Industries nv, opgericht onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Wakkensteenweg 2, 8710 Wielsbeke, ingeschreven in het handelsregister van RPR Gent, afdeling Kortrijk (België) en met btw-nummer BE 0441.533.409.

Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met de onderstaande wettelijke mededeling.

Auteursrecht, rechten van de producent van de website, handelsmerk en merknamen

Deze website vormt een creatie beschermd door het auteursrecht, evenals een database waarvan het auteursrecht en de rechten als producent toekomen aan Balta Industries nv of zijn dochterondernemingen (hierna 'BALTA' genoemd). Alle teksten, opmaak, tekeningen, foto's, video's, grafische elementen en andere elementen van deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Elke vorm van kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, bewerken, openbaar meedelen, verhuren of enige vorm van benutting van een deel of het geheel van deze website, onder welke vorm of met welke middelen dan ook, zij het elektronisch, mechanisch of op een ander wijze, is strikt verboden zonder uitzonderlijke voorafgaande, schriftelijke toestemming van BALTA.

Alle benamingen, logo's en andere symbolen van BALTA zijn handelsmerken en/of merknamen die wettelijk beschermd zijn. BALTA verbiedt strikt elk gebruik van deze of gelijkaardige symbolen, tenzij bij voorafgaande schriftelijke goedkeuring door BALTA.

Deze website kan andere eigendomsrechtelijke kennisgevingen en auteursrechtelijke informatie bevatten waarvan de bepalingen nageleefd en gevolgd moeten worden. De informatie op deze website kan technische fouten of typfouten bevatten.

De informatie kan gewijzigd of bijgewerkt worden zonder kennisgeving. BALTA kan ook op elk ogenblik zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de producten en/of de programma's die beschreven worden in deze informatie. BALTA wil geen vertrouwelijke of private informatie verzamelen over u via zijn website. We wijzen erop dat alle informatie en al het materiaal dat verstuurd wordt naar BALTA beschouwd wordt als NIET-vertrouwelijk. Door informatie of materiaal te versturen naar BALTA, verleent u BALTA een onbeperkte, onherroepelijke licentie om dat materiaal of die informatie te gebruiken, te reproduceren, af te beelden, uit te voeren, te wijzigen, door te sturen en te distribueren. U stemt er tevens mee in dat BALTA vrij is om gebruik te maken van eventuele ideeën, concepten, knowhow of technieken die u toestuurt, voor eender welk doeleinde. Wij zullen echter nooit uw naam bekendmaken of anderszins bekendmaken dat u ons materiaal of andere informatie toestuurde, behalve indien:

(a) wij van u de toelating krijgen om uw naam te gebruiken; of
(b) wij u eerst op de hoogte stellen van het feit dat het materiaal of de andere informatie die u verstuurt naar een specifiek deel van deze site, zal worden gepubliceerd of anderszins zal worden gebruikt met vermelding van uw naam; of
(c) wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

U kunt meer te weten komen over de Privacypraktijken van BALTA op het internet.

Wereldwijde beschikbaarheid

De informatie die BALTA publiceert op het internet kan referenties of kruisreferenties bevatten naar producten, programma's en diensten van BALTA die niet aangekondigd of niet beschikbaar zijn in uw land. Dergelijke referenties houden niet in dat BALTA van plan is om dergelijke producten, programma's of diensten aan te kondigen in uw land. Neem contact op met uw BALTA-businessverantwoordelijke voor informatie over de producten, programma's en diensten die beschikbaar zijn in uw land.

De verplichtingen van BALTA met betrekking tot zijn producten en diensten worden enkel bepaald aan de hand van de overeenkomsten in het kader waarvan ze ter beschikking worden gesteld. Indien u buiten deze website producten of diensten verkrijgt van BALTA die geleverd worden zonder overeenkomst, dan worden deze producten of diensten "ALS DUSDANIG" geleverd zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, en dan gebruikt u deze producten of diensten op eigen risico.

Zakelijke relaties

BALTA legt geen verklaringen af betreffende andere websites die toegankelijk zijn via deze website. Indien u een niet-BALTA-website raadpleegt, die mogelijk toch het BALTA-logo bevat, dan dient u te begrijpen dat deze website losstaat van BALTA en dat BALTA geen controle heeft over de inhoud van die website. Bovendien houdt een link naar een niet-BALTA-website niet in dat BALTA enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van die website. Het is aan u om de nodige voorzorgen te nemen om te garanderen dat alle items die u kiest voor gebruik, vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items van destructieve aard. BALTA KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, SPECIALE OF ANDERE GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ELKE ANDERE WEBSITE WAARNAAR HYPERLINKS VERWIJZEN, MET INBEGRIP VAN EN ONBEPERKT EVENTUELE WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE ACTIVITEITEN, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE DATA OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WIJ UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Toepasbare wetgeving

Alle claims of rechtszaken in verband met deze website of het gebruik ervan zijn onderworpen en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Balta Industries n.v.
BTW BE 441.533.409
RPR Gent, afdeling Kortrijk nr. 0441.533.409
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgium
+32 (0)56/62 22 11